Dansk
0

Handelsbetingelser

 1. Generelt
 2. Priser
 3. Forsinkelser
 4. Levering
 5. Betaling
 6. Reklamation
 7. Fortrydelsesret
 8. Ejendomsforbehold
 9. Mangler
 10. Returnering
 11. Produktansvar
 12. Force majeure
 13. Lovvalg og værneting

1. Generelt

Nedenstående salgs-og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra Rothenborg ApS til virksomhedens kunder, medmindre andet fremgår af en særskilt skriftlig aftale, som udtrykkeligt er accepteret af Rothenborg ApS.
Accept på tilbud skal være kommet frem til tilbudsgiveren senest 30 dage fra datoen for tilbuddet. Efter dette tidspunkt er tilbuddet ikke bindende for tilbudsgiveren.
Endelig aftale om leveringstidspunkt kan dog først anses for indgået, når sælger har accepteret dette ved fremsendelse af ordrebekræftelse. 

2. Priser

Alle priser er inklusiv moms og evt. andre udgifter. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er de opgivne priser eksklusiv omkostninger til emballage, transport, montering og forsikring.

3. Forsinkelser

Overskridelse af opgivne leveringstider med 4 uger eller derunder, betragtes ikke som forsinkelse.
Køber kan alene påberåbe sig forsinkelse, indtil meddelelse om, at varen er klar til levering, er kommet frem til køberen.
Køberen har under ingen omstændigheder ret til skadeerstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelse.
Køber kan ikke hæve handelen, medmindre han ved skriftlig meddelelse til sælgeren har krævet levering og fastsat en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.

4. Levering

Levering finder sted Ex Works/ab fabrik, og forsendelsen herfra sker for kundens regning og sælgers risiko.

5. Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant.
Manglende betaling i henhold til betalingsbetingelserne medfører et rykkergebyr på kr. 100,00 samt pligt til at betale renter med 2 % pr. måned fra forfaldsdatoen.
Ved betaling med betalingskort på webshoppen, Dankort og Visa/Dankort opkræves ingen gebyr.
Ved betaling med betalingskort på webshoppen, Visa Electron, Visa, Master, JCB opkræves et gebyr.
Hvis der skal fremsendes en faktura, ved handel på webshoppen, opkræves et gebyr.

6. Reklamation

Er varen forsinket eller har varen en fejl, kan køber klage til nedenstående adresse eller telefonnummer. Klager over fejl ved varen skal ske inden rimelig tid, efter at køber har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved en almindelig gennemgang af varen. Køber kan klage skriftligt eller mundtligt. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Hærværk, misbrug, fejlbetjening, modifikationer eller lignende er ikke omfattet af reklamationsretten.
Når Rothenborg modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Sælger vil tage stilling til, om varen skal repareres, ombyttes, eller om der skal gives et prisnedslag. Varen tilbagesendes til Rothenborg på købers regning, efter fejlen er rettet sendes varen til kunden igen på Rothenborgs regning.
Bemærk Rothenborg skal kontaktes inden returnering på tlf. 97 15 63 33 eller mail@rothenborg.dk.
Ved indsendelse af produkter, hvor angivne fejl og mangler ikke kan dækkes af en reklamation, vil vi opkræve et gebyr på kr. 200,00 inkl. moms. Derudover vil køber blive opkrævet fragtomkostningerne.

7. Fortrydelsesret

Som privat kunde har køber 14 dages fortrydelsesret, når der handles på Rothenborg.dk. Køber skal blot sørge for at varen er forsvarligt indpakket og returneret til Rothenborg ApS senest 14 dage efter modtagelsen. Køber betaler selv fragten. Køber kan også nægte at modtage varen eller undlade at afhente den, så returneres den automatisk til Rothenborg ApS. Køber kan kun benytte sig af sin returret, såfremt varen returneres i samme stand og mængde, som køber modtog den i. Varens salgsværdi må ikke forringes. Hvis varen bliver beskadiget eller forringet, og det skyldes manglende eller for dårlig indpakning, så mister køber sin fortrydelsesret. Varen skal således returneres i producentens originalemballage og pakkes forsvarligt ind i egnet fragtemballage. Køber må ikke påklistre mærkater eller skrive direkte på producentens originalemballage. Dette skal ske på fragtemballagen.
Når Rothenborg ApS har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan benyttes, refunderes den fulde købesum til køber via den samme betalingsmetode, som anvendes ved købet, hvilket kan tage op til 7 dage. Ved bankoverførsel er det derfor vigtigt, at Rothenborg ApS får oplyst købers registreringsnummer og kontonummer.
Er betingelserne ikke er opfyldt, for at køber kan udnytte fortrydelsesretten, kontakter Rothenborg ApS køber pr. e-mail med en begrundelse herfor.

8. Ejendomsforhold

Ejendomsretten overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

9. Mangler

Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af nødvendige dele.
Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 6 måneder fra den dag, materiellet blev leveret til køberen.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på mangelfuld måde eller mangler der på anden måde kan henføres til købers forhold. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage eller forringelse.
Ansvaret omfatter endvidere ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning sker for købers regning.
Reklamation skal ske skriftlig straks efter, at manglen er eller burde have været opdaget, og manglende rettidig reklamation medfører, at kunden fortaber sine misligholdelsesbeføjelser.
Efter at have modtaget reklamation skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold.
Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til forrige afsnit, kan køberen skriftlig give sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen kræve forholdsmæssig afslag.
Køberen er således ikke berettiget til at hæve købet eller kræve skadeserstatning i anledning af mangler ved varen.

10. Returnering

Leverede varer kan kun returneres efter nærmere aftale og maksimalt 14 dage efter leveringsdatoen.
Varer der er hjemtaget eller tilpasset individuelt på købers foranledning, tages ikke retur.

11. Produktansvar

Sælgeren er ansvarlig for skade på personer og ting efter reglerne i lov om produktansvar, såfremt skaden er omfattet af denne lov.
Sælgeren er alene ansvarlig for tingskade, såfremt skaden ikke er omfattet af lov om produktansvar, hvis det kan dokumenteres, at den forvoldte skade skyldes fejl begået af sælgeren.
Sælger hæfter dog aldrig for drifts-og avancetab, eller andet indirekte tab.
Såfremt sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forhold til 3. mand, kan sælgeren gøre regres mod køberen, medmindre denne påviser, at sælgeren i medfør af ovenstående bestemmelser skal bære det endelige tab.
Køberen er forpligtet at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler det erstatningskrav, der måtte være rejst mod sælgeren på grundlag af skade, som påstås forårsaget af varen.

12. Force majeure

Sælgeren hæfter ikke for manglende opfyldelse af selskabets forpligtelser i henhold til tilbud eller ordrebekræftelse, som følge af force majeure eller nogen årsag i øvrigt, som ligger under for sælgerens kontrol, og som er egent til at hindre sælgeren i opfyldelsen.
Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælgeren selv eller en af sælgeren valgt underleverandør.
Såfremt rettidig eller mangelfri levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum, svarende til hindringens varighed, idet hver af parterne dog er berettiget til skriftligt at annullere aftalen, såfremt hindringen må antages at vedvare udover 3 måneder fra den fastsatte leveringstid.

13. Lovvalg og værneting

Køber er pligtig til efter sælgers valg at lade sig sagsøge ved retten i Herning vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af salg fra Rothenborg ApS.
Enhver tvist afgøres efter dansk ret